انواع بیرینگ

انواع بیرینگ

انواع بیرینگ

بیرینگ های شعاعی

بلبیرینگ های شیار عمیق (Deep Groove Ball Bearing) 

یک ردیفه ، با یا بدون شیار جازنی ساچمه ها(Filling Slot  )

  • طرح اصلی بازبا حفاظ فلزی شکل 1
  • با آبند تماسی با شیار محیطی ، یا بدون خار فنری شکل 2

      یک ردیفه با مقطع باریک / ثابت (fixed Section)

  • طرح اصلی باز  با آب بند تماسی شکل 3
  • دو ردیفه شکل 4 

 

بلبیرینگ تماس زاویه ای (Angular Contact Ball Bearing )

یک ردیفه

   طرح اصلی برای نصب تکی

   طرح برای نصب جفتی چند منظوره (Universal Matching) شکل 5

یک ردیفه دقیق (High Precision )

   طرح اصلی برای نصب تکی شکل 6

   طرح برای نصب جفتی چند منظوره

   مجموعه بیرینگ های جفت شده (Matched Bearing Sets )

  دو ردیفه

با رینگ داخلی یک تکه شکل 7

طرح اصلی باز

با حفاظ فلزی

با آب بند تماسی

با رینگ داخلی دو تکه

بلبیرینگ چهار نقطه تماس شکل 8

 

بلبیرینگ خود تنظیم (Self-Aligning Ball Bearing)

با رینگ داخلی استوانه ای یا مخروطی (Tapered Bore )

   طرح اصلی باز شکل 9

   با آب بند تماسی شکل 10

   با رینگ داخلی بیرون زده شکل 11

رولربیرینگ استوانه ای

یک ردیفه

   طرح   UN شکل 12

   طرح N شکل 13

طرح NJ شکل 14

طرح NUP شکل 15

رینگ زاویه دار   Angle Ring  شکل 16

   برای طرح های NU  و NJ

رولربیرینگ استوانه ای

دو ردیفه

با رینگ داخلی استوانه ای یا مخروطی

   طرح NNU شکل 17

   طرح NN شکل 18

   طرح NNUP

چهار ردیفه

با رینگ داخلی استوانه ای یا مخروطی

طرح باز  شکل 19

با آب بند تماسی

 

رولربیرینگ استوانه ای بدون قفسه (ّFull Complement)

یک ردیفه

   طرح NCF شکل 20

   طرح NJG شکل 21

دو ردیفه

   با رینگ داخلی لبه دار  Integral Flange شکل 22

   با رینگ داخلی و خارجی لبه دار

   با آب بند تماسی شکل 23 

مجموعه قفسه و رولر های سوزنی (Needle Roller and Cage Assemblies)

یک ردیفه شکل 24

دو ردیفه شکل 25

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز (Drown Cup Needle Roller Bearing , Open Ends)

یک و دو ردیفه

   طرح اصلی باز شکل26

   با آب بند تماسی شکل 27

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با یک انتهای بسته (Drown Cup Needle Roller Bearing , Closed End )

یک و دو ردیفه

   طرح اصلی باز شکل 28

   با آب بند تماسی شکل 29

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه دار

یک یا دو ردیفه

   بدون رینگ داخلی شکل30

   با رینگ داخلی

      طرح اصلی باز

      با آب بند تماسی شکل 31

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه

یک یا دو ردیفه

   با رینگ داخلی شکل 32

   بدون رینگ داخلی شکل 33

رولربیرینگ سوزنی خود تنظیم (Alignment Needle Roller Bearing )

   با رینگ داخلی

   بدون رینگ داخلی شکل 34

 

رولربیرینگ سوزنی ترکیبی (Combined Needle Roller Bearing )

رولرسوزنی / بلبرینگ تماس زاویه ای

   یکطرفه Single Direction شکل 35

   دو طرفه Double Direction  شکل 36

 

رولر سوزنی / بلبرینگ کف گرد

   با بلبیرینگ کف گرد بدون قفسه شکل 37

   با مجموعه ساچمه های راهنما شونده با قفسه (Cage - Guided Ball Bearing)

      با یا بدون درپوش شکل 38 

رولر سوزنی / رولربیرینگ استوانه ای کف گرد

   بدون درپوش شکل 39

   با درپوش شکل40

رولربیرینگ مخروطی (Taper Roller Bearing )

یک ردیفه

    بیرینگ تکی شکل 41

    مجموعه دو بیرینگ جفت شده

        جلو به جلو (Face-to-Face) شکل 42

        پشت به پشت (Back – to – Back )

        پشت سر هم (Tandem )

 

دو ردیفه

   طرح  TDO (پشت به پشت )  شکل43

   طرح  TDI (جلو به جلو ) شکل 44

 

چهار ردیفه

   طرح TQO شکل 45

   طرح TQI

رولربیرینگ توریدال  CARB

   با رینگ داخلی استوانه ای یا مخروطی

   طرح اصلی باز شکل 46

   با آبند تماسی شکل 47

        با مجموعه رولرهای راهنما شونده با قفسه شکل 48

        با مجموعه رولرهای بدون قفسه

        با آب بند تماسی شکل 49

بیرینگ های کف گرد

بلبرینگ کف گرد

یکطرفه

    با واشر نشیمنگاه تخت (Full Housing Washer ) شکل 50

    با واشر نشیمنگاه کروی (Sphered Housing Washer )

    با یا بدون واشر تکیه گاه شکل  51 

دو طرفه

    با واشرهای نشیمنگاه تخت شکل 52

    با واشرهای نشیمنگاه کروی
    با یا بدون واشرهای تکیه گاه شکل 53

بلبرینگ کف گرد تماس زاویه ای

بلبرینگ های دقیق

  یکطرفه

    طرح اصلی برای نصب تکی شکل 54

    طرح برای نصب جفتی چند منظوره

    مجموعه چند بیرینگ جفت شده شکل 55

دوطرفه

     طرح استاندارد شکل56

     طرح برای سرعت های بالا شکل57

رولربیرینگ استوانه ای کف گرد

یکطرفه

    یک ردیفه شکل 58

    دو ردیفه شکل59

 اجزا تشکیل دهنده

     مجموعه قفسه و رولرهای استوانه ای کف گرد

واشرهای شفت و نشیمنگاه

رولربیرینگ سوزنی کف گرد

یکطرفه شکل 60

    مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی کف گرد

    واشرهای مسیر غلتش (Raceway Washers )

     واشرهای کف گرد (Thrust Washers )

رولربیرینگ کروی کف گرد

یکطرفه شکل61

 

رولبیرینگ مخروطی کف گرد

یکطرفه

     با یا بدون درپوش شکل 62

     بیرینگ های Screw Down

دو طرفه شکل 63

 

  رولربیرینگ چرخی (Track Runner Bearing )

رولربادامکی (Cam Roller )

بلبیرینگ یک ردیفه نوع بادامکی شکل64

بلبیرینگ دو ردیفه نوع بادامکی شکل 65

 

رولر پشتیبان (Support Roller )

بدون راهنمای محوری (Axial Guidance )

    با یا بدون آب بند تماسی

       بدون رینگ داخلی

       با رینگ داخلی شکل 66

 

با راهنمای محوری به وسیله واشرهای کف گرد

   با یا بدون آب بند تماسی

      با مجموعه رولرهای سوزنی راهنما شونده با قفسه شکل67

      با مجموعه رولرهای سوزنی بدون قفسه

 

با راهنمای محوری به وسیله رولرهای استوانه ای

     با آب بند شیار دار (Labyrinth Seal) شکل 68

     با آب بند تماسی شکل 69

     با آب بند نوع Lamellar

 

بادامک پیرو ( Cam Follower )

با راهنمای محوری به وسیله صفحه کف گرد (Thrust Plate )

    با  یا بدون آب بند تماسی

         با نشیمنگاه هم مرکز (Concentric Seating ) شکل 70

         با حلقه نشیمنگاه خارج از مرکز ( Eccentric Collar Seating)

         با مجموعه رولرهای سوزنی راهنما شونده با قفسه شکل 70

         با مجموعه رولرهای سوزنی بدون قفسه

 

با راهنما محوری به وسیله رولرهای استوانه ای

    با آب بند شیاردار شکل 71

    با آب بند تماسی

    با نشیمنگاه هم مرکزشکل 71

    با حلقه نشیمنگاه خارج از مرکز

 

 

بیرینگ ها

با پیچ مغزی (Grub Screw )

     با رینگ داخلی بیرون زده از یک طرف شکل 72

     با رینگ داخلی بیرون زده از دو طرف شکل 73

 

با رینگ قفل کن خارج از مرکز (Eccentric Locking Collar )

    با رینگ داخلی بیرون زده از یک طرف شکل 74

    با رینگ داخلی بیرون زده از دو طرف شکل 75

 

با رینگ داخلی مخروطی
رینگ داخلی بیرون زده از دو طرفه شکل 76

برای نصب به کمک غلاف واسطه (Adapter Sleeve )

با رینگ داخلی استاندارد

       برای قفل شدن با انطباق تداخلی بر روی شفت شکل 77

 

با رینگ داخلی شش ضلعی (Hexagonal Bore ) شکل 78

با رینگ داخلی چهار ضلعی

مطلب فوق را میتوانید از طریق تلگرام با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید

سوال خود را در اين قسمت مطرح كنيد

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید